Nyttig informasjon om skattelette

Nå er det snart tid for selvangivelsen 2017. Ny oppdatering om skattebegrensning, punkt 5 i skattemeldingen er fjernet og erstattet:

For jobbsøkere som hatt lav inntekt over tid (dette gjelder all inntekt det er betalt skatt av – for eksempel lønn, AAP eller KVP), er det mulig å søke skattebegrensning (ikke skattelette). Det vil si å be om ny beregning av skatten man har betalt, hvor man, hvis det blir innvilget, kan få igjen deler eller hele skatten man tidligere har betalt det året man søker for.

Dette betyr at man kan få igjen litt av eller hele beløpet som er betalt inn i skatt i 2017. Det er også mulig å søke for flere år tilbake i tid.

Det er vanskelig å forutsi hva resultatet blir av søknaden. Viktig å vite at alle søknader uansett vurderes skjønnsmessig i forhold til flere ulike faktorer, ikke bare inntekt. Dersom du får avslag er det mulig å anke, så ta godt vare på brevene du mottar.

 

Ordinært søkes dette tidligere i punkt 5 på skattemeldingen hvert år. Dette punktet er nå fjernet, men erstattet med et eget felt.

Du skal derfor bare hake av på «ja», under punkt 1.5.12 i skattemeldingen dersom du søker skattebegrensning for 2017.

Ønsker man å søke for tidligere år, benyttes klageskjema (RF-1117) på skatteetaten sine nettsider. Legg gjerne ved et eget søknadsbrev, se lengre ned på siden her.

Skatteetaten har i år laget en grei side med info og en «test» hvor man kan sjekke om man fyller kriteriene for skattebegrensning:

https://www.skatteetaten.no/…/skattemeldi…/finn-post/1/5/12/

Skattebegrensning for tidligere år kan man fint søke etter ordinært skatteoppgjør er utbetalt, da trekkes kun den summen man fikk tilbake på skatten da, fra summen man evt får innvilget på skattebegrensning.

Regelen om skattelette ved lav inntekt over tid har hjemmel i skattelovens §17-4 (Begrensning ved liten skatteevne), som formuleres slik:

(1) Hvis skattyter har så lav inntekt at den sammen med andre fordeler som er tilflytt skattyteren, eller som denne har hatt adgang til å få utbetalt eller er lagt, ikke kan anses tilstrekkelig til et nødvendig, nøkternt underhold for vedkommende selv og i tilfelle de personene som denne har plikt til å forsørge, kan skatten beregnes etter § 17-1. Slik skatteberegning kan bare foretas når skattyterens økonomiske stilling også ellers er slik at det foreligger et påtakelig behov for skattenedsettelse.

(2) Ved avgjørelsen etter første ledd skal det tas hensyn til formue og inntekt hos ektefellen og hos andre husholdningsmedlemmer. Som inntekt regnes også skattefrie inntekter, unntatt sosiale stønader.

(3) Skattebegrensning skal i alminnelighet ikke gis når

a. skattyters inntekt og formue ved ligningen er fastsatt ved skjønn,

b. skattyter har rett til lån i Statens lånekasse for utdanning for en større del av året,

c. inntektsnedgangen er forbigående,

d. den lave inntekt skyldes deltidsarbeid, kortvarig opphold i riket e.l.

(4) Ved utøvelse av skjønn etter første til tredje ledd skal det ses bort fra fradrag ved ligningen for kostnader som reelt sett ikke bidrar til skattyterens evne til å sørge for underhold for seg selv eller andre som vedkommende plikter å forsørge.

Hvordan søke for tidligere år, benytt klageskjema (RF-1117) på skatteetaten sine nettsider.
I sistnevnte vil man få opp to felt, ett hvor man velger år man søker for, og ett felt for selve klagen.
I første felt velger man det siste året man søker for, hvis man skal søke for flere år samtidig, og i siste feltet skriver man bare dette:
«Jeg søker skattebegrensning for (fyll inn årstall du søker for) grunnet lav skatteevne, jfr. § 17-4». Dette betyr at all inntekt unntatt sosialstønad er med i beregningen om du har/har hatt god nok inntekt til å forsørge deg selv og eventuelt andre du plikter å forsørge (barnetrygd, bostøtte, etc. regnes altså med). Vær forberedt på lang behandlingstid ved klage. Skattebegrensning for tidligere år kan man fint søke etter ordinært skatteoppgjør er utbetalt.

Dersom det er første gang du søker om skattelette, kan det være lurt å legge ved et eget søknadsbrev, enten som digitalt (skrive direkte i klageskjema RF-1117) eller per post.

Et slikt brev kan eksempelvis se slik ut:

 

 

SØKNAD OM SKATTEBEGRENSNING

Jeg søker med dette om særskilt skattelette i henhold til paragraf 17-4 i Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) for året  (her skriver du om det gjelder 2016, og om det er for flere år – skriv da alle årstallene).

Skriv kort om rushistorie og behandling. Dersom du ikke har vært i behandling kan du skrive litt om «livshistorien» din, men ikke vær for detaljert. Prøv å være kort og konsis. Fortell hvilke stønader du har hatt for den tiden du søker skattelette for (beløp er ikke nødvendig).

Skriv om dagens situasjon og hvilke planer du har framover, samt hvilke stønader du har nå. Har du mye gjeld kan du nevne dette også.

Om du har en bekreftelse på at du har vært i behandling sender du med en kopi av dette. Om du ikke har en slik bekreftelse kan du skrive at du skaffer dette om de ønsker det.

Avslutt med: «Om dere ønsker flere opplysninger ta gjerne kontakt».

 

Navnet ditt

Personnummeret

Adressen

Telefonnummer

Og evt e-postadresse

Vennlig hilsen
____________________

Søknadsbrev er tunge og tørre greier, så her er et bilde av en glad hund som synes du er helt rå (ikke ha med dette i søknaden).

Pixabay.com