NAV

Trondheim kommune

Stavne Ak KF

 

 

Fag
MNK-rus – Midt-Norsk kompetansesenter
NNK-rus – Nord-Norsk kompetansesenter
Øst-rusØstnorsk kompetansesenter for rus og avhengighetsspørsmål
Forebygging.no – kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid
NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Rus og samfunn – Et fag- og debattblad for alle som er interessert i arbeidet med rusproblemer
Fagrådet innen rusfeltet i Norge – faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer
Kommunetorget.no – for planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene
Tiltaksbasen for forebygging – oversikt over forebyggingstiltak på rusmiddelfeltet i Norge
Kunnskapssenteret.no – innhenter, analyserer og formidler kunnskap for å støtte beslutninger på alle nivåer i helsevesenet.
Helsebiblioteket – en kunnskapstjeneste for ansatte og studenter i helsetjenesten
Bergensklinikkene – uavhengig stiftelse

Organisasjoner
RIO – Rusmisbrukerens Interesseorganisasjon
Organisasjoner / foreninger – en oversikt
FMR.no – forbundet Mot Rusgift
MOT – landsdekkende
NA – anonyme narkomane
Det Nytter – landsdekkende
Barweb – barn av rusmissbrukere

Offentlig
NAV
Helsedirektoratet – Helsedirektoratet
Helse og omsorgsdepartementet
Lånekassen – stipend/lån
Norge.no – din veiviser i det offentlige

Tiltak / Behandling
Trondheimsklinikken– Trondheim
NKS-Kvamsgrindkollektivet – Trondheim
Stiftelsen Renåvangen – Rendalen
Tyrilistiftelsen – Oslo, Folldal
Molde Behandlingssenter – Molde
Langørjan Gård – Rissa
Savne Gård – Trondheim

Rustiltak.no – gir en landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere

Rusbehandling Midt-Norge – Stjørdal